تعرفه ها

پلن رایگان

تعداد شبکه های اجتماعی قابل اتصال

۳

تعداد پست در ماه

۱۰

رایگان

پلن پایه

تعداد شبکه های اجتماعی قابل اتصال

۳

تعداد پست در ماه

۳۰۰

۱۹.۰۰۰ تومان

پلن پیشرفته

تعداد شبکه های اجتماعی قابل اتصال

۷

تعداد پست در ماه

۷۰۰

۲۹.۰۰۰ تومان

پلن حرفه ای

تعداد شبکه های اجتماعی قابل اتصال

۱۰

تعداد پست در ماه

۱۰۰۰

۴۹.۰۰۰ تومان

پلن سازمانی

تعداد شبکه های اجتماعی قابل اتصال

۵۰

تعداد پست در ماه

۵۰۰۰

۱۹۹.۰۰۰ تومان